Powództwa grupowe jako nowe ryzyko funkcjonowania spółek publicznych

Category: 
Komunikaty Prasowe
07/06/2010

Warszawa, 7 czerwca 2010 roku
INFORMACJA PRASOWA

W dniu 19 lipca 2010 roku wejdą w życie przepisy ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ustawa ta stanowić będzie rewolucyjną zmianę w zakresie postępowania cywilnego, umożliwiając nieograniczonej liczbie osób tworzenie grupy i składanie powództwa w celu zbiorowego dochodzenia swoich roszczeń. 9 czerwca 2010 roku odbędzie się seminarium Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych poświęcone tematyce powództw grupowych jako nowego ryzyka funkcjonowania spółek publicznych.

Podczas seminarium omówione zostaną możliwe skutki prawne oraz społeczno-gospodarcze wejścia w życie w lipcu bieżącego roku przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Celem spotkania będzie omówienie podstawowych założeń postępowania grupowego uregulowanego w ustawie oraz skutków jej wejścia w życie z punktu widzenia spółek publicznych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zwłaszcza w świetle ciążących na nich obowiązków informacyjnych.

Seminarium, z uwagi na fakt, że adresowane jest przede wszystkim do prawników pracujących w spółkach publicznych, będzie skupione głównie na zagadnieniach praktycznych, w tym analizie przykładowej sprawy (tak zwane „case study”), która mogłaby przybrać postać powództwa grupowego wniesionego przez inwestorów giełdowych przeciwko emitentowi z tytułu szkód poniesionych przez nich w następstwie naruszenia przez emitenta obowiązków informacyjnych.

W związku z tym, że kwestia powództw grupowych może być szczególnie istotna w kontekście informacji zawartych w prospekcie emisyjnym, seminarium adresowane jest również do spółek, które dopiero planują debiut giełdowy.
Szczegółowe informacje oraz program seminarium są dostępne na stronie:
http://seg.org.pl/seminaria/id,514,powodztwa_grupowe_jako_nowe_ryzyko_funkcjonowania_spolek_publicznych.html

Do udziału w seminarium zapraszają: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz CMS Cameron McKenna.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Oleszczuk
e-mail: agnieszka.oleszczuk@seg.org.pl
tel. 0 509 357 280, 0 22 826 26 89

Last updated 09/19/2014
Share