Regulamin

Regulamin Konkursu Złota Strona Emitenta X
na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej

x-zse_logo_pl_rgb_bez-tla.png

§ 1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych z siedzibą przy ul. Nowy Świat 35 lok.5A w Warszawie, zwane dalej SEG.

§ 2. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych witryn internetowych notowanych spółek w następujących kategoriach:

 • Polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40
 • Polskie spółki giełdowe należące do indeksu sWIG80
 • Polskie spółki notowane na GPW nie należące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80
 • Polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect,
 • Wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym na rynku NewConnect).

 § 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Konkurs skierowany jest do spółek polskich i zagranicznych, których akcje w dniu 31 sierpnia 2016 roku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w tym na rynku NewConnect. Spółki zagraniczne rozumiane są jako spółki z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4. ZASADY WYŁONIENIA NOMINATÓW I LAUREATÓW

1. Uczestnictwo w konkursie nie wymaga zgłoszenia.
2. Postępowanie konkursowe poprzedzone będzie podziałem emitentów na 5 kategorii konkursowych. Spółki zostaną przyporządkowane do następujących kategorii:

 • polskie spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40
 • polskie spółki należące do indeksu sWIG80
 • polskie spółki notowane na GPW nie należące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80
 • polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect
 • spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect)

Podstawą przydzielenia do danej kategorii jest przynależność do danego indeksu lub rynku wg stanu na 31 sierpnia 2015 roku.

3. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach.

4. Etap pierwszy postępowania konkursowego przeprowadzony będzie przez pracowników Biura SEG oraz osoby wskazane przez SEG.

5. Etap pierwszy obejmuje wstępną kwalifikację wg prostego formularza zawierającego 3 pytania zamknięte, którym przypisane zostały wagi podane w nawiasach:

I. Komunikacja z Inwestorem (14)

 1. Jak szybko spółka odpowiada merytorycznie na zapytanie dotyczące relacji inwestorskich przekazane za pośrednictwem strony internetowej? (6)
 2. Wykorzystanie wideo: transmisje lub nagrania wideo z wydarzeń korporacyjnych lub link z materiałami do stron internetowych, które je zamieszczają (1)
 3. Czy spółka w prowadzeniu relacji inwestorskich wykorzystuje nowoczesne sposoby komunikacji z inwestorami (6), w tym:
 • RSS (1)
 • zamieszczanie treści przy pomocy zewnętrznych narzędzi (np. zamieszczanie prezentacji poprzez Slideshare lub Sliderocket, zamieszczanie danych finansowych lub operacyjnych w formacie np. .xlsx) (1)
 • linki do wątków na inwestorskich forach dyskusyjnych poświęconych spółce (1)
 • zapisy czatów inwestorskich organizowanych przez spółkę lub linki do zewnętrznych portali, na których umieszczone są zapisy czatów) (1)
 • uczestnictwo w mediach społecznościowych (np. prowadzenie bloga inwestorskiego/korporacyjnego, Twitter, LinkedIn, Facebook itp.) (2)

4. Czy na stronie spółki widnieje kontakt dedykowany dla inwestorów? (1)

II. Zawartość Informacyjna (17)

Czy na stronie są zamieszczone:

 1. podstawowe dokumenty korporacyjne, a w szczególności statut i regulaminy organów spółki (1)
 2. życiorysy zawodowe członków organów spółki (1)
 3. raporty bieżące (1)
 4. raporty okresowe (1)
 5. roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej (1)
 6. informacja o strukturze akcjonariatu oraz dane akcjonariusza dominującego lub akcjonariuszy znaczących (1)
 7. kalendarium wydarzeń korporacyjnych (1)
 8. podstawowe wskaźniki finansowe spółki (1)
 9. aktualnośc i komunikaty prasowei (1)
 10. opinia Biegłego Rewidenta (1)
 11. szczegółowe informacje o ostatnim przeprowadzonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (1)
 12. wykres notowań spółki (dzień , miesiąc, rok) (1)
 13. prezentacje inwestorskie (1)
 14. czy na stronie zamieszczono odnośniki do stron innych instytucji rynku kapitałowego (KNF, GPW, SEG, SII) (2)
 15. informacje o polityce dywidendowej i/lub wypłaconych historycznie dywidendach (1)
 16. podstawowe dane na temat akcji spółki (kod ISIN akcji, ticker, przynależność do indeksów) (1)

III. Użyteczność serwisu (9)

 • Czy strona dostępna jest w języku angielskim. (3)
 • Czy na stronie jest działająca wyszukiwarka treści zawartych na stronie? (3)
 • Dostępność stron www (2)
 • Wersja mobilna serwisu (strona responsywna lub widoczna ikona kierująca do wersji mobilnej) (1)

6. Etap pierwszy zakończony będzie wyborem po 10 stron, które uzyskały największą liczbę punktów w każdej z 5 kategorii konkursowych. W sytuacji gdy najniższa liczba punktów kwalifikująca stronę do II etapu zostanie przyznana większej liczbie ocenianych stron, do II etapu kwalifikują się w pierwszej kolejności te spółki spośród wszystkich, które uzyskały taką samą ocenę, które osiągnęły krótszy czas odpowiedzi na zapytanie. Jeśli rozstrzygnięcie na podstawie tego kryterium nie będzie możliwe, do II etapu przechodzą wszystkie strony, które uzyskały najniższą liczbę punktów kwalifikującą stronę do II etapu.

7. Etap drugi polegać będzie na wyłonieniu po trzech nominatów do nagrody w każdej z 5 kategorii konkursu. Wyłonienia nominatów dokonuje Jury konkursowe, złożone ze specjalistów w 9 dziedzinach, do 4 osób w każdej z dziedzin. Wyboru składu Jury dokonuje Organizator. Każdy z uczestników zespołu Jury ocenia strony wg kryterium zgodnego z własną specjalnością i przypisuje jej ocenę punktową (0-10 pkt.). Maksymalna liczba punktów, jakie może zdobyć strona w II etapie wynosi 90, po 10 punktów w każdej kategorii, będących sumą średnich arytmetycznych uzyskanych w każdym z 9 kryteriów.

8. Kategorie oceny w etapie II:

 • Jasność komunikatu, zawartość informacyjna
 • Komunikacja z inwestorem
 • Innowacyjność komunikacji
 • Intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji
 • Poprawność zastosowanych technologii
 • Estetyka strony
 • Opinia inwestorów indywidualnych
 • Opinia inwestorów instytucjonalnych
 • Opinia inwestora zagranicznego

9. W przypadku, gdyby pełna ocena w którymkolwiek z kryteriów nie była możliwa, Organizator podejmie stosowne działania, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawiedliwego rozstrzygnięcia.

10. Drugi etap postępowania konkursowego prowadzi do wyłonienia w każdej grupie trzech nominatów do nagrody. W sytuacji gdy najniższa liczba punktów kwalifikująca stronę do III etapu zostanie przyznana przez członków jury większej liczbie ocenianych stron. Do III etapu kwalifikują się wszystkie strony, które uzyskały najniższą liczbę punktów kwalifikującą stronę do III etapu. Do etapu trzeciego kwalifikuje się łącznie 15 spółek lub więcej – stosownie do postanowień w zdaniu poprzedzającym.

11. Etap trzeci polega na wskazaniu pięciu laureatów konkursu przez Kapitułę konkursową. Wyboru składu Kapituły dokonuje Organizator.

12. Po zakończeniu etapu I oraz etapu II spółka ma możliwość otrzymania nieodpłatnej ekspertyzy wskazującej indywidualny rezultat oceny oraz ma prawo zgłosić uwagi do wyniku oceny swojej strony internetowej, w wyznaczonych terminach:

 • 13 lutego 2017 – 17 lutego 2017 - ekspertyzy z oceny w I etapie
 • 24 kwietnia 2017 – 28 kwietnia 2017 - ekspertyzy z oceny w II etapie 

Po upłynięciu powyższych terminów ekspertyzy nie będą wysyłane, a uwagi spółek dotyczące wyniku oceny nie będą uwzględniane.

§ 5. WYNIKI KONKURSU

 1. Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej z 5 kategorii konkursowych otrzymają Statuetki „Złota Strona Emitenta”.
 2. Spółka, która została wskazana przez Kapitułę konkursu jako laureat w każdej z 5 kategorii konkursowych, do czasu rozstrzygnięcia kolejnej edycji Konkursu ma prawo posługiwać się tytułem laureata we wszelkich materiałach informacyjnych i reklamowych.
 3. Spółka, której witryna internetowa uzyska nominację do nagrody (znalazła się w gronie 3 spółek wskazanych przez jury, w każdej z 5 kategorii konkursowych), do czasu rozstrzygnięcia kolejnej edycji Konkursu ma prawo posługiwać się tytułem nominata we wszelkich   materiałach informacyjnych i reklamowych.
 4. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w którejkolwiek z kategorii.
 5. Z zastrzeżeniem pkt. 1, nie przewiduje się nagród o charakterze finansowym lub rzeczowym.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród indywidualnych lub wyróżnień.

§ 6. TERMINY

Etap pierwszy rozpoczyna się 5 września 2016 roku i trwa do 3 lutego 2017 roku.

Etap drugi rozpoczyna się 13 lutego 2017 roku i trwa do 14 kwietnia 2017 roku.

Etap trzeci rozpoczyna się 24 kwietnia 2017 roku i trwa do 19 maja 2017 roku.

Konkurs zakończony zostaje ogłoszeniem werdyktu podczas Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG.

W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo dokonać zmian w harmonogramie i regulaminie Konkursu.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej www.zse.seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 13/06/2016
Podziel Się